لوورهای پادری

توضیحات
مشخصات فنی

لوورهای پادری

در بســیاری از ســاختمان ها دریچــه هــای برگشــت تخلیــه هــوای داخــل ســاختمان در داخــل راهروهــا قــرار می گیرنــد. بــه منظــور تخلیه هــوای اتاق هــای اینگونه ســاختمان ها بــر روی درب هــا، پارتیشــن هــا و یــا دیوار هــای حائــل بیــن راهــرو و اتــاق از لوورهــای پــادری اســتفاده می شــود. ایــن دریچــه هــا ارتبــاط میــان دو فضــا را بــدون ایجــاد دیــد مســتقیم میــان آنهــا، ممکــن مــی ســازد. در صــورت عــدم اســتفاده از ایــن دریچــه هــا در هنــگام اگزاســت از یــك محیــط بــرای جبــران دبــی اگزاســت شــده، ممكــن اســت در منافــذ فضــا (ماننــد شــكاف زیــر درب هــا)، ســر و صــدا و جریــان شــدید هــوا ایجــاد شــود.

قابلیت ها :

– بــا یــک قــاب اضافــی جهــت یکســان شــدن نمــای دریچــه در هــر دو طــرف
– افت کم به دلیل شکل پره ها
– عدم وجود دید به داخل
– قابــل ســاخت از جنــس آلومینیــوم و اســتنلس اســتیل

 

موارد مصرف :

– در سیســتم هــای تهویــه مطبــوع بــدون کانــال کشــی برگشــت داخلــی
– قابــل نصــب بــر روی درب فضــای مــورد اســتفاده

 

2-1-12-1-1
2-1-22-1-2
2-1-32-1-3

مشخصات فنی

فهرست