لوورهای هوارسان و آکوستیک

توضیحات
مشخصات فنی

لوورهای هوارسان و آکوستیک

لوور هوارسان آکوستیک :

لوور آکوســتیک ( لوور هوارســان آکوســتیک ) به عنوان بخشــی از سیســتم هوای ورودی و تخلیــه ســاختمان بــرای کمــک بــه کاهــش نویز تولید شــده توســط تجهیزات سیســتم طراحی شــده انــد و بــه عنــوان یــک دیــواره (barrier) نیــز عمــل مــی کننــد. لوورهــای آکوســتیک آلودگیهــای صوتــی ناشــی از بــرج هــای خنــک کــن، اتــاق هــای بویلــر و سیســتم هــای هواســاز را کاهــش مــی دهنــد و مــی تواننــد نقــش مهمــی در مقابلــه بــا مشــکلات نویزهــای محیطــی در ســاختمان هــای تجــاری و مســکونی ایفــا کننــد. 

لوور هوارسان :

در ســاختمان هــای مــدرن کــه دارای سیســتم تهویــه و هوارســانی مهندســی و اصولــی مــی باشــند همیشــه نیــاز بــه تامیــن هــوای تــازه یــا خــروج هوای برگشــتی از ســاختمان می باشــد. بــرای اینکــه فقــط هــوا وارد کانــال تامیــن هــوای تــازه بشــود و از ورود آب بــاران و بــرف و اجســام دیگــر جلوگیــری شــود، روی ورودی هــوای تــازه از لــوور هوارســان اســتفاده مــی شــود. گاهــی اوقــات ممکــن اســت کانــال هوارســان روی دیــوار بیرونــی ســاختمان بــه پایــان برســد و یــا اینکــه ســاختمان دارای اتاقــک هواســاز، کــه محــل قرارگیــری هواســازها و تجهیــزات تهویــه مطبــوع ســاختمان اســت مــی باشــد. در ایــن صــورت نیــز بــرای اینکــه نمــای ســاختمان از نظــر بصــری دچــار مشــکل نشــود و هــم اینکــه هــوای تــازه مــورد نیــاز تجهیــزات و ســاختمان تامیــن شــود از لوورهــای هــوا رســان اســتفاده مــی شــود. بــه طــور معمــول از تــوری پرنــده گیــر در پشــت لوورهــا بــرای جلوگیــری از ورود پرنــدگان اســتفاده مــی شــود. لوورهــای هوارســان درجــه بــرای جلوگیــری از ورود آب بــاران و همچنیــن 45 شــکل پهــن بــا زاویــه Z از پره هــای مســدود کــردن دیــد بــه داخــل همزمــان بــا اجــازه عبــور هــوا بهــره مــی برنــد.

2-3-12-3-1
2-3-22-3-2
2-3-32-3-3

مشخصات فنی

فهرست