لوورهای ماسه گیر

توضیحات
مشخصات فنی

لوورهای ماسه گیر

لــوور ماســه گیــر معمــولا بــرای فیلتــر کــردن هــوای تــازه ورودی بــه پکیــج های هوا ســاز، روف تــاپ هــا و هــوای تــازه دســتگاه های تهویــه مطبــوع موجــود در کارخانــه جــات و ســایت هــای تولیــدی اســتفاده مــی شــود. نــوع قــرار گیــری پــره هــای عمــودی ایــن نــوع لــوور باعــث مــی شــود تــا مقــدار زیــادی از ماســه و ذره گــرد وغبــار درشــت از مســیر هــوا جــدا شــده و بوســیله خروجــی کــه در پاییــن لــوور بــه ســمت بیــرون تعبیــه شــده، بــه بیــرون هدایــت شــوند. ایــن مکانیــزم باعــث شــده تــا لوورهــای ماســه گیــر بــدون نیــاز بــه تعمیــر و نگهــداری بــا عمــری طولانــی قابــل اســتفاده باشند.اســتفاده از ایــن نــوع فیلترهــا قبــل از فیلترهــای اصلــی هواســازها باعــث میشــود تــا تراکــم گــرد و غبــار روی فیلترهــای هواســاز کمتــر شــود. و در نتیجــه تعویــض و نظافــت در بــازه زمانــی طولانــی تــری نیــاز شــود.

قابلیت ها :

– از جنــس آلومینیــوم و آهــن گالوانیــزه و اســتنلس اســتیل
– جلوگیــری از نفــوذ بــاران و بــرف بــه داخــل ساختمان
– جلوگیری از ورود ماسه به داخل فضا

 

موارد مصرف :

– ورودی هــوای تــازه بــرای اتاقهــای محل نصب دســتگاه هایی نظیر هواســاز
– قابــل نصــب روی دیــوار و یــا درب ســاختمان و یــا پنجــره در نمــا
– در محیط هایی که آلودگی هایی نظیر ماســه و گرد و غبار درشــت در هوا پراکنده اســت

 

2-2-12-2-1
2-2-22-2-2

مشخصات فنی

فهرست