درباره ما

آشنایی با پخش نیرو

شــرکت پخــش نیــرو سـپهرمهاردر سـال 1372 توســط تیمـی از متخصصیـن ومهندسـان بـا هـدف طراحـی وسـاخت تابلوهـای بـرق مطابـق بـا اسـتاندارهای بیـن المللـی ودسـتور العمـل هـای موجـوددر صنعـت بـرق ایـران احـداث گردید.ودرایـن راسـتا موفـق بـه دریافـت تاییدیـه ازتوانیـر وشـرکت هـای توزیـع بـرق منطقـه ای شـده اسـت. همچنیـن شـرکت پخـش نیـرو از سـال 1380 در راسـتای گسـترش تولیـدات خـود اقـدام بـه راه انـدازی مجموعـه طراحـی و تولیـد انـواع سیسـتم هـای انتقـال هـوا و تهویـه مطبـوع و دمپـر هـای صنعتـی نمـود ، کـه بـا عنایـت بـه تجـارب قبلـی در تولیـد صنعتـی و دارا بـودن امکانــات بــه روز و متخصصیــن بــا تجربــه هــم اکنــون جــزء ســازندگان برتــر در ایــن رشــته قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن شـایان ذکـر اسـت محصـوالت تهویـه مطبـوع و دمپـر هـای صنعتـی بـا برنـد پخـش نیـرو تهویـه بـه ثبـت رسـیده اسـت. سابقه 23 ساله و گستردگی تولیدات این شرکت در سطح کشور موید ادعا ماست.

برخی محصولات تولید شده

فهرست