صداگیرهای گرد

توضیحات
مشخصات فنی

صداگیرهای گرد

صداگیرهــای گــرد شــرکت پخــش نیــرو بــرای نصــب در کانالهــا و فــن هــای بــا ســطح مقطــع گــرد طراحــی و ســاخته مــی شــوند. ایــن تجهیــزات بــه صــورت ویــژه بــرای کاهــش مقــادز ســطح صــدا در اکتاوباندهــای خــاص و در سیســتم هــای تهویه مطبوع طراحــی شــده انــد. صداگیرهــای گــرد در دو مــدل بــدون پــره ( بــدون موشــکی ) و دارای پــره جــاذب صــوت (دارای موشــکی ) ســاخته مــی شــوند.

کاربردی :

ایــن تجهیــزات در سیســتم هــای تهویــه مطبــوع و دســتگاه هــای هواســاز، محفظــه هــای ژنراتــور، دودکــش هــای تخلیــه، تجهیــزات تولیــد و تمامــی تجهیزاتی کــه در آنها نویــز تولیــد مــی شــود، قابــل اســتفاده اســت

مواد اولیه :

بدنــه صداگیرهــا از ورق گالوانیــزه و اســتیل مــی باشــد. پــره هــای صداگیــر از مــواد جــاذب صــوت بــا کیفیــت بــالا و ورق هــای پرفوریــت ســاخته شــده اســت.

نصب :

صداگیرهــای ســاخت شــرکت پخــش نیــروی ســپهر مهــار دارای فلنــج در دو انتهــا هســتند و بــه راحتــی بــر روی داکــت قابــل نصــب هســتند.

مشخصات اصلی :

– صداگیرهای گرد
– با قابلیت ساخت در ابعاد مختلف و با مواد جاذب متنوع
– کیفیت بالا در کاهش نویز
– شکل ایرودینامیک و کمترین میزان افت فشار

سری C: صداگیرهای گرد(بدون موشکی)

اینگونــه صداگیرهــای گــرد بــرای صنایــع HVAC و کاربردهــای صنعتــی بســیار ایــده ال هســتند. ایــن محصــولات در قطرهــا و طــول متفــاوت قابــل ســاخت هســتند. ایــن محصــولات در مســیر جریــان هــوا افــت فشــار ایجــاد مــی کننــد بنابرایــن مقادیــر افــت فشــار بــر طبــق ســرعت جریــان هــوای عبــوری از آنهــا در اقطــار مختلــف و در دو طــول مشــخص ارایــه شــده اســت.

سری c.p: صداگیرهای گرد(دارای موشکی)

در اینگونــه صداگیرهــای گــرد ، در بخــش مرکــزی یــک پــره بــه شــکل اســتوانه نیــز نصــب مــی شــود تــا عملکــرد جــذب صــوت صداگیــر افزایــش یابــد. بدلیــل وجــود ایــن پــره ، مقــدار افــت فشــار در ایــن محصــولات بیشــتر از صداگیرهــای ســری c است.

4-2-14-2-1
4-2-24-2-2
4-2-34-2-3

جدول کاهش صدا

عملکرد صوتی

اطلاعات افت فشار

فهرست