صداگیرهای چهارگوش

توضیحات
مشخصات فنی

صداگیرهای چهارگوش

صداگیرهــای PN بــرای قرارگرفتــن در کانالهــای چهارگــوش طراحــی و ســاخته شــده انــد. ایــن تجهیــزات بــه صــورت ویــژه بــرای کاهــش مقادیــر ســطح صــدا در اکتــاو باندهــای خــاص و در سیســتم هــای تهویــه مطبــوع طراحــی شــده انــد. صداگیرهــای PN بــه صــورت پــره دار طراحــی شــده و در ابعــاد و اشــکال مختلــف ســاخته مــی شــوند. 

کاربری :

ایــن تجهیــزات در سیســتم هــای تهویــه مطبــوع و دســتگاه هــای هواســاز ، محفظــه هــای ژنراتــور ، دودکــش هــای تخلیــه ، تجهیــزات تولیــد و تقریبــا تمامــی تجهیزاتــی کــه در آنهــا تولیــد نویــز مــی شــود قابــل اســتفاده هســتند.

مواد اولیه :

بدنــه صداگیرهــا از ورق گالوانیــزه و اســتیل مــی باشــد. پــره هــای صداگیــر از مــواد جــاذب صــوت بــا کیفیــت بــالا و ورق هــای پرفوریــت ســاخته شــده اســت.

نصب :

صداگیرهــای ســاخت شــرکت پخــش نیــروی ســپهر مهــار دارای فلنــج در دو انتها هســتند و به راحتــی بــر روی داکــت قابــل نصب هســتند.

مشخصات واقعی :

– صداگیرهای چهارگوش
– با قابلیت ساخت در ابعاد مختلف و با مواد جا ذب متنوع
– کیفیت بالای کاهش نویز
– پره های با کارایی بالا در کاهش نویز و شکل ایرودینامیک و کمترین میزان افت فشار

 

4-1-14-1-1
4-1-24-1-2

مشخصات فنی

از آنجایــی کــه افــت فشــار کل صداگیرهــا در محــدوده کاهــش صــوت پیشــنهادی ارایــه شــده اســت ، نیــازی بــه هیــچ گونــه محاســبات بیشــتر نیســت (Dagram1). زمانیکــه بــه محاســبات دقیــق بیشــتری نیــاز باشــد مقادیــر (LW (dB را مــی تــوان بــا توجــه بــه ســرعت هــوا و مقــدار ســطح (Dagram2) تعییــن کــرد. مقــدار کاهــش صــوت صداگیرهــای کانالــی بایــد در باندهــای فرکانســی حداقــل 8dB کمتــر از مقادیــر صوتــی انــدازه گیــری شــده قبــل از نصــب صداگیــر باشــد.

نمودار ابعاد

روش انتخاب صداگیر :

1- صداگیــر مناســب را از چــارت 1 و بــا توجــه بــه ابعــاد کانالــی کــه بــه آن متصــل مــی شــوند و مقادیــر کاهــش صــوت مــورد نیــاز در اکتــاو بانــد 125Hz(یا 250HZ) انتخــاب کنیــد. شــرایط کاهــش صــوت را در ســایر اکتــاو باندهــا هــم چــک کنیــد. ( در شــرایط نویــز تولیــدی توســط فــن،توصیــه مــی شــود در فرکانســهای پاییــن (63,125,250HZ) مقادیــر کاهــش صــوت را در نظــر بگیریــد.)

2- مقــدار ســطح خالــص اتصــال بــر مبنــای (m2) را بــرای صداگیــر انتخــاب شــده از دیاگــرام1 بدســت اوریــد. افــت فشــار کل (pa) بــرای صداگیــر را مــی تــوان بــر مبنــای مقــدار دبــی هــوا ، ســرعت هــوا (m/s) و مقــدار کاهــش صــوت توســط صداگیــر type/length بدســت آورد. اگــر مقدارافــت فشــار کل بدســت آمــده بســیار بــالا اســت ، مــی تــوان بــا تکــرار مراحــل انتخــاب از چــارت 1 و دیاگــرام 1 ، بــا انتخــاب ســطح مقطــع متفــاوت ، و یــا نــوع و طــول متفاوتــی از صداگیــر ، محصــول مناســبی را انتخــاب کــرد.

3- مقادیــر افــت فشــار بدســت آمــده از دیاگــرام 1 تنهــا بــرای کانالهــای مســتقیم و بــا ســطح مقطــع یکســان در دو ســمت معتبــر اســت. اگــر صداگیر در شــرایط متفاوتــی نصــب شــود بایــد مقــدار افــت فشــار اصــلاح شــود.

4- نمــودار انتخــاب بــرای رســیدن بــه صداگیــر مناســب طراحــی شــده و محصــول انتخــاب شــده کامــلا بهینــه خواهــد بــود.

مثال :

5- یــک صداگیــر بــا طــول بیشــتر از نــوع 215PN بــا مقــدار صداگیــری یکســان (در اکتــاو باندهــای 63,250Hz)، مقــدار افــت فشــار کمتــری نســبت بــه صداگیــر 250PN بــا طــول کمتــر دارد.

6- در اتصــال صداگیــر در خروجــی فــن ، ضروریســت کــه ســرعت هــوای خروجــی ، معــادل مقــدار ســرعت محاســبه شــده بــرای ســطح مقطــع کلــی صداگیــر باشــد.
نرخ جریان هوا: 2.16m3/s
مقدار کاهش صوت مورد نیاز: در فرکانس 125HZ ، 15dB
انتخاب اول:
PN 213-1000*700-1850
افت فشار: 36pa
مقادیر بدست آمده در محدوده مورد تایید قرار دارند
سرعت هوا: 3.2m/s(بر مبنای سطح مقطع خالص )
انتخاب دوم:
PN 215-700*100-2150
افت فشار: 31pa
مقادیر بدست آمده در محدوده مورد تایید قرار دارند
سرعت هوا: 3.2m/s(بر مبنای سطح مقطع خالص )
مقادیــر کاهــش ســطح صــدای صداگیرهــا بایــد متناســب بــا راهنمــای انتخــاب ابعــاد موجــود درTechnical Support تعییــن کــرد.

فهرست