دمپرهای کانال دستی و موتوری پره دوبل

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای کانال دستی و موتوری پره دوبل

دمپــر بیــن کانالــی پــره دوبــل بــه منظــور کنتــرل میــزان هــوای عبــوری از کانــال یــا داکــت هــوا اســتفاده میگــردد. بــه وســیله ایــن محصــول می تــوان دبــی جریــان هــوای درون کانــال یــا پشــت دریچــه هــای هــوا را تنظیــم و یــا قطــع و وصــل کــرد. دمپــر بیــن کانالــی پــره دوبــل از یــک یــا چنــد پــره در داخــل ســاختار خــود تشــکیل شــده کــه بــه صــورت مــوازی یــا متقابــل مــی باشــد و ایــن پــره هــا بــه وســیله ی اهــرم هــای خــاص، بــه هــم متصــل هســتند. دمپــر بیــن کانالــی پــره دوبــل بــا دو نــوع دســتگیره دســتی و موتــور الکتریکــی بــه گــردش و حرکــت در مــی آینــد کــه بــا حرکــت پــره هــا امــکان کنتــرل و تنظیــم میــزان عبــور هــوا را پیــدا میکنــد.

قابلیت ها :

– مقاومت بیشتر در برابر جریان هوا
– نشتی بسیار کم در مقایسه با انواع دیگر
– امــکان ســاخت بــدون محدودیــت در انــدازه هــای مختلــف (بــرای ابعــاد طــول بزرگتــر ســانتی متــر بــه صــورت دو تکــه ســاخته مــی شــود.)250 و ارتفــاع بزرگتــر از 150از
– قابلیــت نصــب بــوش برنجــی، بلبرینــگ بــا پوشــش برنجــی و یاتاقــان در محــل اتصــال پــره متناســب بــا ســفارش
– هماهنگ با انواع عملگرهای الکتریکال
– قابلیت ساخت از ورق با ضخامت های مختلف

 

3-3-13-3-1
3-3-23-3-2
3-3-33-3-3

مشخصات فنی

فهرست