دمپرهای کانالی صنعتی

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای کانالی صنعتی

موارد مصرف :

– در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاههای اتمی و سایر صنایع سنگین – ســاخته شــده از ورق کربــن اســتیل، ورق گالوانیــزه، ورق آلومینیــوم و ورق اســتنلس اســتیل

قابلیت ها :

– ایــن دمپرهــا بــدون هیچگونــه محدودیــت از نظــر ســایز و جنــس و دبــی و فشــار، بــه صــورت مســتقل طراحــی مــی شــوند.
– بــه دلیــل ســاختار صنعتــی از اســتحکام بالایــی برخــوردار بــوده و متناســب بــا جریانــات شــدید هــوا بــا دبــی و فشــار بــالا طراحــی مــی گردنــد.
– در صــورت درخواســت بــا اضافــه کــردن نوارهــای عایــق در بیــن دو جــداره لبــه پــره هــا مــی تــوان نشــتی را بــه حداقــل رســاند.
– این دمپرها را می توان به صورت دستی و یا به صورت موتوری کنترل نمود.
– شــکل پروفیــل پــره ایرفویــل ســبب بــه حداقــل رســاندن افــت فشــار روی پــره هــا میشــود. اســتفاده از میــل گــرد سرتاســری در پــره باعــث افزایــش مقاومــت پــره هــا در برابــر جریانــات قــوی هــوا روی دمپــر مــی شــود.
– حرکــت پــره هــا مــی توانــد هــم بــه صــورت متقابــل و هــم بــه صــورت مــوازی طراحــی شود.
– اســتفاده از نوارهــای هوابنــدی بــا طراحــی ویــژه در دیــواره ایــن دمپــر هــا درصدهوابنــدی دمپــر را بســیار بــالا مــی بــرد
– مکانیزم حرکتی خاص روان و نرم

 

3-7-13-7-1
3-7-23-7-2
3-7-33-7-3
3-7-43-7-4
3-7-53-7-5
فهرست