دمپرهای چهارگوش پره v شکل

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای چهارگوش پره v شکل

دمپرهای چهارگوش پره v شکل در دو نــوع دســتی و موتــوری بــه منظــور کنتــرل جریــان دبــی هــوا در داخــل کانــال هــای مختلــف ســاختمانی و صنعتــی و نیروگاهــی، طراحــی و ســاخته مــی شــوند. در ایــن گونــه دمپرهــا شــکل پــره هــا بــه منظــور افزایــش اســتحکام بصــورت v شــکل ســاخته شــده اســت. بــا توجــه بــه شــکل پره هــا اینگونــه دمپرهــا نســبت بــه مدل هــای پــره دوبــل و مــدل هــای دارای نــوار هوابنــد ســیلیکونی، بیشــترین میــزان نشــتی را دارد و در مناطقــی کــه مقــدار نشــتی از اهمیــت کمتــری برخــوردار اســت اســتفاده از اینگونــه دمپرهــا بــه دلیــل مقــرون بــه صرفــه بــودن بســیار متــداول اســت. بــه دلیــل شــکل چهارگــوش اینگونــه دمپرهــا، در کانالهــا و بازشــوهای چهارگــوش اســتفاده میشــود. ایــن دمپرهــا بــه صــورت کامــلا اســتاندارد برابــر بــا شــرایط جغرافیایــی پــروژه هــای مختلــف طراحــی و ســاخته مــی شــوند. 

قابلیت ها :

– ساخته شده از جنس ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل
– قابلیت ساخت از ورق با ضخامتهای مختلف
– قابلیت ساخت در دو شکل دستی و موتوری
– مقرون به صرفه بودن نسبت به سایر مدلهای چهارگوش

 

3-1-13-1-1
3-1-23-1-2
3-1-33-1-3

مشخصات فنی

فهرست