دمپرهای چرخ دنده‌ای آلومینیومی

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای چرخ دنده‌ای آلومینیومی

یکــی دیگــر از دمپرهــای حجمــی بــرای کنتــرل مقــدار نرخ جریان هــوا، دمپرهــای آلومینیومی چرخدنــده ای مــی باشــد. درایــن دمپرهــا، بجــای شــکل دادن ورق فلــزی بــرای ســاختن پــره هــا و بدنــه، از پروفیــل آلومینیــوم اســتفاده مــی شــود. شــکل پروفیــل پــره هــا بــه گونــه ای اســت کــه بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن آنهــا، بجــای اســتفاده از لینــک، از چرخدنــده پلاســتیکی اســتفاده مــی شــود. بیشــترین کاربــرد ایــن دمپرهــا در محفظــه اختــلاط هواســاز مــی باشــد.

قابلیت ها :

– ساخته شده از جنس پروفیل آلومینیوم
– مناســب بــرای انــواع سیســتم هــای کانــال کشــی بــه خصــوص در مــوارد وجــود رطوبــت بــالا و نیــاز بــه آب بنــدی کامــل ماننــد سیســتم هــای ایرواشــر و هواســاز
– ضخامــت بــالای پروفیــل جهــت اســتحکام هــر چــه بیشــتر دمپــر
– دارای قابلیــت نصــب نــوار هوابنــدی جهت کاهــش هــر چــه بیشــتر نشــتی دمپر
– دارای مکانیــزم حرکتــی چــرخ دنــده ای بــا ســهولت حرکــت و طــول عمــر بســیار بــالا

 

موارد مصرف :

– طراحــی برتــر هماهنــگ بــا نیازهــای صنعــت تهویــه مطبــوع بدون زنگ زدگی و خوردگیPVC- اتصال PVC
– دارای لاســتیک هوابنــدی و زه وارهــای بــرای ایجــاد حداکثــر هوابنــدی
– ســبک و مقــاوم بــا بهــره بــردن از پروفیــل 2هــای دو جــداره آلومینیومــی بــه ضخامــت میلیمتــر
– بهتریــن گزینــه بــرای نصــب روی دســتگاه هــای هواســاز و ایرواشــر در مســیر هــوای رفت و برگشــت

 

3-4-13-4-1
3-4-23-4-2
3-4-33-4-3

مشخصات فنی

فهرست