دمپرهای پشت دریچه ای

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای پشت دریچه ای

دمپرهای موازی و متقابل :

این دمپرها در انواع پیچ گوشتی خور, ولومی و اهرمی تولید می گردد دمپــر پشــت دریچــه ای اهرمــی ، پشــت دریچــه هــوا و درون کانــال قــرار می گیــرد. و از آنجایــی کــه دارای اهــرم تنظیــم پــره اســت، مــی تــوان بــاز و بســته شــدن پــره هــا را بــه خوبــی کنتــرل کــرد و میــزان CFM هــوا را تنظیــم نمــود.

دمپر پروانه ای :

از دمپــر پروانــه ای بــرای تنظیــم مقــدار هــوای عبــوری از دریچــه هــای گــرد اســتفاده میشــود. بــا توجــه بــه نحــوه بــاز شــدن پــره هــای ایــن نــوع دمپــر، توزیــع هــوا از دریچــه تقریبــا متقــارن باقــی مــی مانــد.

دمپر نیم صفحه :

دمپــر نیــم صفحــه بــه روی دریچــه هــای گــرد نصــب میشــوند. بــا توجــه بــه نحــوه بــاز شــدن پــره دمپــر، از ایــن مــدل بــه عنــوان دمپــر هوابــر در بخشــهایی از کانــال کــه نمیتــوان انشــعاب گرفــت اســتفاده میگــردد. در هنــگام نصــب پــره بایــد بــه گونــه ای باشــد تــا در هنــگام بــاز شــدن هــوا را بــه ســمت دریچــه هدایــت کنــد.

3-12-13-12-1
3-12-23-12-2
3-12-33-12-3
3-12-43-12-4
3-12-53-12-5
فهرست