دمپرهای ضد انفجار

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای ضد انفجار

ایــن محصــولات در ســازه هــای دفاعــی، پناهــگاه هــای نظامــی و بــرای حفاظــت از بخــش هــای صنعتــی در معــرض انفجــار، مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ایــن محصــولات بــه ویــژه بــرای کاربردهــای فشــار پاییــن صنایــع پالایــش نفــت بســیار مناســب و در مقابــل خوردگــی کامــلا مقــاوم اســت. المانهــای بســته شــدن دریچــه و دمپــر از آلیــاژ ضــد خوردگــی آلومینیومــی خاصــی تشــکیل شــده و تمــام فنرهــا از جنــس اســتیل ضدزنــگ و بدنــه ایــن محصــولات و قالــب از جنــس گالوانیــزه گــرم، ســاخته شــده اســت.

مزایا :

– ساختار ایمن به دلیل وجود گریل های ایمنی در هر دو طرف
– قابلیــت عملکــرد بــا اختلاف فشار 1 بــار در دوطــرف و جلوگیــری از نفــوذ مــوج انفجــار به داخل

 

موارد مصرف :

– نصــب در ســاختمان هــای ضــد انفجــار بــرای جلوگیــری از نفــوذ امــواج انفجــار بــه داخــل
– امکان Manual Reset برا ی اطمینان از شرایط ایمن هنگام راه اندازی مجدد
– استفاده در ساختمان های:
Control Room ،Battery Room، Switching Room و سایر ساختمان های ایمن

 

3-11-13-11-1
3-11-23-11-2
3-11-33-11-3

مشخصات فنی

فهرست