دمپرهای دود

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای دود

وظیفــه اصلــی دمپرهــای دود، جلوگیــری از انتشــار گازهــای ســمی و دود ناشــی از آتــش ســوزی اســت. تلفــات ناشــی از استنشــاق گازهــای ســمی تولیــد شــده از آتــش ســوزی در ســاختمان هــا، بســیار بیشــتر از تلفــات ناشــی از ســوختگی اســت. بنابرایــن در هنــگام طراحــی سیســتم هــای مقابلــه بــا آتــش در ســاختمان ها، بایــد ســناریوی مناســبی بــرای تخلیــه دود در محــل آتــش ســوزی نیــز مــد نظــر قــرار گیــرد. دمپرهــای دود یکــی از تجهیــزات اصلــی در سیســتم هــای تخلیــه دود محســوب می شــوند. کلاس نشــتی دمپــر یکــی از فاکتورهــای مهــم در انتخــاب اینگونــه دمپرهاســت. متناســب بــا ســناریوی تخلیــه دود، برخــلاف دمپرهــای آتــش، دمپرهــای دود در حالــت عــادی هــم مــی تواننــد در حالــت بــاز و هــم درحالــت بســته باشــند. از آنجاییکــه در بســیاری از مواقــع دمــای دود تقریبــا هــم دمــای محیــط اســت بنابرایــن اســتفاده از فیــوز حرارتــی در دمپرهــای دود امــکان پذیــر نیســت واینگونــه دمپرهــا فقــط بــه صــورت موتــوری ســاخته مــی شــوند.

3-10-13-10-1
3-10-23-10-2
فهرست