دمپرهای خورشیدی (سانتریفوژ)

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای خورشیدی

موارد مصرف :

– در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاههای اتمی و سایر صنایع سنگین
– ســاخته شــده از ورق کربــن اســتیل، ورق گالوانیــزه، ورق آلومینیــوم و ورق اســتنلس اســتیل

قابلیت ها :

– ایــن دمپرهــا بــدون هیچگونــه محدودیــت از نظــر ســایز و جنــس و دبــی و فشــار، بــه صــورت مســتقل طراحــی مــی شــوند.
– بــه دلیــل ســاختار صنعتــی از اســتحکام بالایــی برخــوردار بــوده و متناســب بــا جریانــات شــدید هــوا بــا دبــی و فشــار بــالا طراحــی مــی گردنــد.
– در صــورت درخواســت بــا اضافــه کــردن نوارهــای عایــق در بیــن دو جــداره لبــه پــره هــا مــی تــوان نشــتی را بــه حداقــل رســاند.
– این دمپرها را می توان به صورت دستی و یا به صورت موتوری کنترل نمود.
– شکل پروفیل پره ایرفویل سبب به حداقل رساندن افت فشار روی پره ها میشود. اســتفاده از میــل گــرد سرتاســری در پــره باعــث افزایــش مقاومــت پــره هــا در برابــر جریانــات قــوی هــوا روی دمپــر مــی شــود.
– حرکت پره ها می تواند هم به صورت متقابل و هم به صورت موازی طراحی شود. متــر بــرای تســت میــزان 1×1
– در صــورت درخواســت، دمپرهــای ســاخته شــده بــا ســایز پاســکال، 2000نشــتی دمپــر در خــط تســت نشــتی دمپــر در کارخانــه تحــت فشــار کارکــرد تســت شــده و گــزارش تســت مربوطــه بــه همــراه اقــلام ارائــه مــی شــود.
– اســتفاده از نوارهــای فلــزی هوابنــدی بــا طراحــی ویــژه در دیــواره ایــن دمپــر هــا درصــد آب بنــدی دمپــر را بســیار بــالا مــی بــرد (تولیــد سفارشــی)
– مکانیزم حرکتی خاص روان و نرم

 

3-8-13-8-1

مشخصات فنی

فهرست