دمپرهای حجم هوای متغیر

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای حجم هوای متغیر

ترمینال حجم متغیر هوا تک کاناله گرد (Round single duct vav boxes) :

واحــد پایــه ی ایــن نــوع پایانــه هــا شــامل دمپــر، سنســور جریان بوده و متناســب با کاربــری، می توانند مجهــز بــه تجهیــزات کنترلــی متفاوتــی باشــند. ایــن پایانــه هــا با توجه بــه بازخــوردی که از ترموســتات داخــل اتــاق مــی گیــرد، حجــم هــوای مــورد نیــاز فضــا را تنظیــم مــی کننــد. ایــن پایانــه هــا قــادر هســتند کــه هــوای گــرم و ســرد را بطــور همزمــان بــه فضــا برســانند. در شــرایطی کــه اینگونــه پایانــه هــا بــرای کنتــرل هــوای گــرم و ســرد اســتفاده مــی شــوند، بایــد از ترموســتات دوکاره و سنســور ســنجش دمــای هــوا در ورودی و همچنیــن کنتــرل هــای تغییــر سیســتم از ســرمایش بــه گرمایــش بالعکس اســتفاده شــود. معمولا ترمینــال حجــم متغیــر هــوا در فضاهــای داخلــی ســاختمانهایی که بار سرمایشــی ثابتی داشــته و بــه گرمایــش نیــازی ندارنــد ، بــکار گرفتــه میشــود. 

دمپرهای حجم هوای متغیر چهارگوش (Square single duct vav boxes) :

واحــد پایــه ی ایــن نــوع ترمینــال حجــم متغیــر هــوا شــامل دمپــر، سنســور جریــان بــوده و متناســب بــا کاربــری، مــی تواننــد مجهــز بــه تجهیــزات کنترلــی متفاوتــی باشــند. ایــن پایانــه هــا بــا توجــه بــه بازخــوردی کــه از ترموســتات داخــل اتــاق مــی گیــرد، حجــم هــوای مــورد نیــاز فضــا را تنظیــم مــی کننــد. ایــن ترمینالهــا قــادر هســتند کــه هــوای گــرم و ســرد را بطــور همزمــان بــه فضــا برســانند. در شــرایطی کــه اینگونــه پایانــه هــا بــرای کنتــرل هــوای گــرم و ســرد اســتفاده مــی شــوند، بایــد از ترموســتات دوکاره و سنســور ســنجش دمای هوا در ورودی و همچنین کنترل های تغییر سیســتم از ســرمایش ترمینــال حجــم متغیــر هــوا در فضاهــای داخلــی ًبــه گرمایــش باالعکــس اســتفاده شــود. معمــولا ســاختمانهایی کــه بــار سرمایشــی ثابتــی داشــته و بــه گرمایــش نیــازی ندارنــد همچنیــن فضاهــای داخلــی ســاختمانهایی کــه بــار سرمایشــی ثابتــی داشــته و بــه گرمایــش نیــازی ندارنــد، بــکار گرفتــه مــی شــود.

5-1-15-1-1
5-1-25-1-2
5-1-35-1-3

مشخصات فنی

فهرست