دمپرهای حجمی گرد

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای حجمی گرد

دمپرهــای حجمــی گــرد در دو نــوع دســتی و موتــوری بــه منظــور کنتــرل جریــان دبــی هــوا در داخــل کانــال هــای مختلــف ســاختمانی و صنعتــی و نیروگاهــی، طراحــی و ســاخته مــی شــوند. بــرای کنتــرل مقــدار جریــان هــوای عبــوری در اینگونــه دمپرهــا، از پــره هــای دیســکی و یــا چنــد پــره اســتفاده میشــود. به دلیل شکل گرد اینگونه دمپرها، در کانالها و بازشوهای گرد استفاده میشود.

قابلیت ها :

– ساخته شده از جنس ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل
– با قابلیت ساخت به صورت تک پره دیسکی و یا چند پره
– با قابلیت ساخت از ورق با ضخامتهای مختلف
– باقابلیت ساخت در دو شکل دستی و موتوری

 

3-2-13-2-1
3-2-23-2-2
3-2-33-2-3

مشخصات فنی

فهرست