دمپرهای آتش

توضیحات
مشخصات فنی

دمپرهای آتش

قابلیت ها :

– ســاخته شــده از جنــس ورق کربــن اســتیل، ورق گالوانیــزه، ورق آلومینیــوم و اســتنلس اســتیل
– قابلیــت ســاخت در دو شــکل پــره تــک جــداره و دو جــداره ایرفویلــی در 2 نــوع موتــوری، فیــوزی

موارد مصرف :

– نصب در محل تلاقی دو زون آتش در مسیر کانال هوا
– اســتفاده در هنــگام نیــاز بــه ارتبــاط دمپرهــای آتــش بــا اتــاق فرمــان و تابلوهــای کنتــرل حریــق
– اســتفاده در هنــگام نیــاز بــه اجــرای ســناریوی آتــش بــرای عملکــرد جداگانــه دمپرهــای دود و آتــش

مزایا :

– کنترل موتوری روی مسیر هوا بین دو زون آتش –
– هوابندی بسیار ویژه در مدل های ترکیبی دمپرهای دود و آتش
– تحمــل حرارتــی در ســه رده 45 دقیقه 1/5 ساعت . 3 ساعت در مقابــل حــرارت 250 درجــه ســانتی گــراد
– اعمال وضعیت آتش و بسته شدن دمپر در سه حالت:
1- دستور اتاق فرمان مرکزی به عملگر الکتریکال دمپر
2-فرمــان الکتریــکال از المــان حرارتــی نصــب شــده در جــداره کانــال، مبنــی بــر رســیدن دمــای هــوای داخــل کانــال بــه دمــای 74 درجه
3-قطــع جریــان بــرق اصلــی عملگــر الکتریــکال بــه هــر علــت (مثــلا ســوختن کابــل هــای انتقــال بــرق) و بســته شــدن دمپــر بوســیله فنــر برگشــت مکانیــکال

3-9-13-9-1
3-9-23-9-2
3-9-33-9-3
3-9-43-9-4
3-9-53-9-5
فهرست