دریچه های پرتاب بلند

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه های پرتاب بلند

در ســازه هایــی همچــون ســالن هــای فــرودگاه هــا، مراکــز مذهبــی، ســالن هــای نمایشــگاهی، ســالن هــای کارگاهــی، مراکــز خریــد کــه بدلیل طراحی خاص ســازه ، دارای ســقف بلند هســتند، اســتفاده از ایــن نــوع دریچــه هــا مــی توانــد گزینه بســیار مناســبی باشــد. جت هــوای خروجی از دریچــه هــا پرتــاب بلنــد، متناســب بــا مقــدار دبــی هــوا و طــول پرتــاب دریچــه، در محــدوده مشــخصی بــه صــورت متمرکــز حرکــت کــرده و در انتهــای مســیر در فضــای مــورد نظــر پخــش مــی شــود. بنابرایــن بــا انتخــاب دریچــه مناســب، مــی تــوان عــلاوه بــر ایجــاد آســایش حرارتــی بــرای افــراد حاضــر در ایــن فضــا هــا، در مصــرف انــرژی نیــز صرفــه جویــی نمــود.

جت نازل :

– ســاخته شــده از پروفیــل الومینیــوم بــا کیفیــت بــالا و مقــاوم در برابــر خوردگــی 15 درجــه، 0- دارای پــره هــای ثابــت درجــه30درجــه و – ســاخته شــده از قــاب محکــم و مقــاوم در برابــر ضربــه – بــا رنــگ پیــش فــرض ســفید- قابــل ارایــه بــا رنــگ سفارشــی – بــا قابلیــت ســاخت در ســایزهای مختلــف متناســب بــا شــرایط پــروژه

جت دیفیوزر :

در دریچــه هــای جــت دیفیــوزر از یــک هســته بــا شــکل هندســی خــاص اســتفاده شــده تــا بتوانــد بــا ایجــاد ســرعت در هــوای خروجــی، نســبت بــه دریچــه هــای معمولــی، طــول پرتــاب بالاتــری را ایجــاد کننــد. هســته داخلــی جــت نــازل از قابلیــت چرخشــی بالاتــری نســبت به جت دیفیــوزر برخــوردار اســت.

قابلیت ها :

– مناسب برای سقف های بلند
– مناسب برای سیستم تهویه ای متمرکز
– با قابلیت چرخش بخش میانی جهت تنظیم جهت جریان هوا
– با قابلیت ارایه به صورت چند المانی

1-10-11-10-1
1-10-21-10-2
1-10-31-10-3
1-10-41-10-4
1-10-51-10-5

مشخصات فنی

فهرست