دریچه سونایی

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه سونایی

دریچــه هــای ســونایی بســیار مناســبی بــرای تمامــی سیســتم هــای تهویــه ای هســتند. بدلیــل طراحــی خــاص ایــن دریچــه هــا ، مــی تــوان از آنهــا هــم بــرای هــوای رفــت وهــم تخلیــه هــوا اســتفاده کــرد. از دریچــه هــای ســونایی بیشــتر بــرای تخلیــه هــوا از ســرویس هــای بهداشــتی و حمــام اســتفاده مــی شــود. بــا چرخانــدن دیســک مرکــزی ، مــی تــوان مقــدار نــرخ جریــان هــوای رفــت و یــا تخلیــه را تنظیــم نمــود. شســت و شــوی ایــن نــوع دریچــه هــا، بدلیــل قابلیــت جــدا شــدن دیســک مرکــزی، بــه آســانی قابــل انجــام اســت.

قابلیت ها :

– افت فشار بسیار کم برای تخلیه هوا
– کنترل میزان هوادهی
– قابلیت بسته شدن کامل
– نصب سریع و آسان

موارد مصرف :

– مصــارف خانگــی بــه ویژه در ســرویس های بهداشتی و حمام
– محــل نصــب در دیــوار و یا پیشــانی ســقف کاذب و یــا در ســقف

1-9-11-9-1
1-9-21-9-2
1-9-31-9-3
1-9-41-9-4

مشخصات فنی

فهرست