دریچه‌های سقفی گرد

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های سقفی گرد

دریچــه هــای ســقفی گــرد قابــل اســتفاده در کاربــرد هــای سرمایشــی، گرمایشــی و تهویــه مطبــوع مــی باشــند کــه مــی تــوان جهــت دریچــه رفــت، برگشــت و اگزاســت بــا حجــم هــوای عبوری بالا در سقف‌هایی با ارتفاع کمتر از 4 متر از آن بهره برد. این دریچه‌های تنظیــم هــوا بــه دلیــل ســاختار آیرودینامیکــی پــره هــا صــدای بســیار کمــی در هنــگام عبــور جریــان هــوا از روی پــره هــا ایجــاد مــی کنــد. هماننــد دریچــه هــای گردابی(خورشــیدی) پخش هــوای عبــوری از ایــن دریچــه هــا بــه صــورت 360 درجه اســت کــه بــه پخــش هــر چــه همگــن تــر جریــان هــوای عبــوری کمــک مــی کنــد بــا ایــن تفــاوت کــه الگــوی پخــش هــوای ایــن نــوع از دریچــه هــا بــه صــورت پخــش افقــی وســیع (wide horizontal) می‌باشد. بــرای ایــن نــوع دریچــه مــی تــوان از دمپــر پشــت دریچــه ای پروانــه ای و دمپــر پشــت دریچــه ای نیــم صفحــه اســتفاده نمــود.

قابلیت ها :

– پخــش نامحســوس هــوا بصــورت DIFFUSER
– کنتــرل هوادهــی بــا دمپــر نیــم صفحــه یــا پروانــه ای
– در دو نوع تخت و برجسته
– ســرعت هوادهــی تــا 2000 فــوت بــر دقیقــه

موارد مصرف :

– انــواع محیــط هــای اداری، بیمارســتانی و خانگــی
– ارتفاع سقف تا 4 متر
– قابل نصب بر روی سقف و یا سقف کاذب

1-8-11-8-1
1-8-21-8-2
1-8--1-8--
1-8-41-8-4
1-8-51-8-5

مشخصات فنی

فهرست