دریچه‌های سقفی چهارگوش

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های سقفی چهارگوش

دريچــه ســقفی چهارگــوش آلومينيومــی دریچــه ای از نــوع ســقفی و قابــل اســتفاده در  متــر مــی باشد. متناسب با محل نصب دریچه‌ها می‌توان از مدل‌های ۴ طرفهُ ۳ طرفهُ ۲ طرفه و ۱ طرفه استفاده نمود. جنــس قــاب و پــره ایــن دریچــه از آلومینیــوم مرغــوب تولیــد شــده و همچنیــن قابلیــت نصــب انــواع دمپرهــای پشــت دریچــه ای (دمپر پشت دریچه‌ای موازی و متقابل) و همچنین تبدیل‌های پشت دریچه‌ای درصورت نیاز مشتری وجود دارد.

قابلیت ها :

– توزیع یکنواخت هوا بصورت افقی
– جنــس قــاب و پــره از آلومینیــوم مرغوب تولیــد می شــود.
– قابلیت ساخت در ابعاد مختلف
– قابلیت ساخت به صورت 1 تا 4 طرفه
-قابلیت نصب انواع دمپرهای پشت دریچه‌ای چهارگوش (موازی و متقابل)

موارد مصرف :

– خانگــی ، اداری ، رســتوران هــا ، هتــل هــا و بیمارســتان ها
– محل نصب سقف
– معمــولا بــه منظــور هــوای رفــت و در مــواردی بــرای هوای برگشــت مورد اســتفاده قــرار میگیــرد.

1-3-11-3-1
1-3-21-3-2
1-3-31-3-3
1-3-41-3-4
1-3-51-3-5

مشخصات فنی

فهرست