دریچه‌های سبد تخم‌مرغی

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های سبد تخم‌مرغی

دریچــه ســبد تخــم مرغــی یــا دریچــه شــطرنجی عمومــا بــر روی کانال هــای تخلیــه هــوا و در مــواردی بــر روی کانال هــای برگشــت هــوا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد. دریچــه ســبد تخم مرغــی در دو مــدل گــرد و چهارگــوش تولیــد می گــردد و امــکان اســتفاده هــر دو مــدل در داخــل تایــل آرمســترانگ نیــز وجــود دارد. این دریچه ها در دو نوع صفر درجه و ۴۵ درجه تولید می‌شود. دریچه‌های سبد تخم مرغی با زاویه پره صفر درجه سطح مفید دریچه بیش از نوع 45 درجه و میزان افت فشار کمتر از نوع 45 درجه می‌باشد. در مدل‌های 45 درجه به دلیل زاویه دار بودن پره، دید به داخل کانال کمتر از نوع صفر درجه بوده و همچنین امکان آرایش های مختلف پره‌ها جهت جهت‌دهی جریان هوا وجود دارد. این دریچه‌ قابلیت نصب انواع دمپرهای پشت دریچه‌ای (دمپر پشت دریچه‌ای موازی و متقابل) و تبدیل پشت دریچه‌ای  در صورت نیاز مشتری دارد.

قابلیت ها :

– افــت فشــار بســیار کــم بــرای تخلیــه هــوا
– با قابلیت کنترل تخلیه هوا با دمپر -دارای پره‌های مساقیم و 45 درجه
– قابلیت هوادهی به صورت 1 تا 4 طرفه

موارد مصرف :

– هــوای برگشــت و تخلیــه ســاختمان های مختلف

محل نصب :

– در دیــوار یــا پیشــانی ســقف کاذب و یــا ســقف
– در نمای ساختمان و خروجی هود

1-4-11-4-1
1-4-21-4-2
1-4-31-4-3
1-4-41-4-4
1-4-51-4-5

مشخصات فنی

فهرست