دریچه‌های دیواری (کولری)

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های دیواری (کولری)

دریچــه هــوای دیــواری کــه بــه دریچــه هــای کولــری نیــز معــروف انــد، از متداول تریــن انــواع دریچــه در صنعــت تهویــه می باشــند. ايــن دريچــه بــه دلیــل كاربــری آســان و عملكــرد قابــل قبــول در پخــش و جهت دهــی هــوا، کاربــرد بســیار زیــادی در صنعــت ســاختمان دارد. ایــن دریچــه هــا عمدتــا جهــت دریچــه رفــت و دهــش هــوای ورودی کولر هــای آبــی و ایرواشــر ها مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. اینگونــه دریچه هــا دارای قابلیــت نصــب انــواع دمپرهــای پشــت دریچــه ای (دمپر پشت دریچه‌ای موازی و متقابل) و همچنین تبدیل‌های پشت دریچه‌ای  متناسب با درخواست مشتری هستند.

قابلیت ها :

– قابلیــت جهــت دهــی بــه جریــان هــوا بــه واســطه ی پــره هــای متحــرک
– کنترل هوادهی با دمپر فــوت بــر 2000
– ســرعت هوادهــی تــا دقیقــه

موارد مصرف :

– مصارف خانگی و اداری
– طول پرتاب: نسبتا بلند (طول اتاق)
– قابــل نصــب در دیــوار یــا پیشــانی ســقف کاذب

1-11-1
1-21-2
1-1-31-1-3
1-1-41-1-4
1-1-51-1-5

مشخصات فنی

فهرست