دریچه‌های دسترسی فن کویل

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های دسترسی فن کویل

بــه منظوردسترســی بــه دســتگاه هــا، لولــه هــا و شــیرآلات مربــوط بــه سیســتم هــای تهویــه مطبــوع نصــب شــده در ســقف هــای کاذب و یــا در داخــل دیوارهــا، از دریچــه هــای مخصوصــی بــا عنــوان دریچــه هــای دسترســی اســتفاده مــی شــود. دریچــه دسترســی فــن کویــل از جملــه پرکاربردتریــن دریچــه هــای دسترســی مــی باشــند. اینگونــه دریچــه هــا متناســب بــا نــوع کاربــری در انــواع مختلــف ســاخته مــی شــوند. بطورکلــی ایــن نــوع از دریچــه هــا را مــی تــوان بــه دو دســته دریچــه هــای فــن کویــل دارای قابلیــت عبــور هــوا و دریچــه هــای فــن کویلــی دسترســی بــدون شــیار تقســیم بنــدی کــرد.

قابلیت ها :

– از دو جنس آلومینیوم و آهن گالوانیزه
– ایجاد امکان برای برگشت هوا
– امــکان تعبیــه دریچــه رفــت و برگشــت هــوای فــن کویــل روی آن
– امکان تعبیه فیلتر جهت تصفیه هو

 

موارد مصرف :

– در کلیــه مکانهایــی کــه در آنها از فن کویل های ســقفی و یا کانالی اســتفاده می شــود.
– قابــل نصــب در زیــر فــن کویــل ها به منظور دسترســی بــه فــن کویــل و شــیر آلات آن جهــت تعمیــرات و ســرویس هــای دوره ای

 

1-11-11-11-1
1-11-21-11-2
1-11-31-11-3
1-11-41-11-4
1-11-51-11-5
فهرست