دریچه‌های خورشیدی

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های خورشیدی

دریچه تنیم هوای گردابی یا دریچه خ.رشیدی جهت فضاهای با ارتفاع تا 4 متر و اختلاف دمای هوای تهویه شده و دمای اتاق از 10+ الی 10- درجه سانتی گراد و جهت هوای رفت، برگشــت و یــا تخلیــه هــوا طراحــی شــده اند. بــه دلیــل شــکل و طراحــی خــاص پــره ایــن دریچــه هــا، هــوای ورودی بــه فضــای تهویــه شــده بــه صــورت گردابــی (چرخشــی) در مــی آیــد. هماننــد دریچــه هــای ســقفی گــرد تخــت و برجســته، هوای خروجی از این دریچه‌ها به صورت همگن در 360 درجه پخش می‌شود.

قابلیت ها :

– قابلیــت نصــب روی انــواع مــدل ســقف کاذب شــامل ســقف هــای تایلــی آرمســترانگ یــا کنــاف
– قابلیــت نصــب متعلقــات لازم ســاپورت گیــری روی پلنیــوم باکــس پشــت دریچــه
– نصــب انــواع فیلتــر (هپــا، کربــن فعــال، آلومینیومــی و…) در پلنیــوم باکــس مخصــوص ایــن دریچــه هــا

موارد مصرف :

در مــکان هایــی کــه ذرات معلق وجــود ندارد و بــه توزیــع هــوا بــا دبــی بــالا نیــاز اســت ایــن دریچــه بــا بکارگیــری از پــره هایــی خــاص، هــوا را بصــورت گردابــی توزیــع کــرده و باعــث همگــن شــدن ســریع دمــای هــوای ورودی و اتــاق مــی گــردد.

1-7-11-7-1
1-7-21-7-2
1-7-31-7-3
1-7-41-7-4
1-7-51-7-5
1-7-61-7-6
1-7-71-7-7

مشخصات فنی

فهرست