دریچه های خطی

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه های خطی

از ایــن نــوع دریچــه هــم جهــت هــوای رفــت و هــم جهــت هــوای برگشــت مــورد اســتفاده می شــود. پــره هــای ایــن گونــه از دریچــه هــا بصــورت ثابــت و در زوایــای درجــه ســاخته می شــوند و امــکان تغییــر زاویــه پره هــا وجــود نــدارد. 30 و 15 ،0 دریچــه هــای خطــی بــرای نصــب در نماهــای داخلــی مــدرن طراحــی شــده انــد. بــا داشــتن پــره هــای ثابــت و مــوازی ، ایــن نــوع از دریچــه هــا بــرای اســتفاده در مســیرهای طولانــی و بــرای کاربــری هــای مختلــف ، ایــده آل هســتند.

قابلیت ها :

– ســاخته شــده از پروفیــل الومینیــوم بــا کیفیــت بــالا و مقــاوم در برابــر خوردگــی
– دارای پره‌های ثابت 0 درجه، 15 درجه و 30 درجه
– ســاخته شــده از قــاب محکــم و مقــاوم در برابــر ضربــه
– بــا رنــگ پیــش فــرض ســفید- قابــل ارایــه بــا رنــگ سفارشــی
– بــا قابلیــت ســاخت در ســایزهای مختلــف متناســب بــا شــرایط پــروژه

موارد مصرف :

دریچــه هــای خطــی بــرای اســتفاده در دیــواره هــای جانبــی، ســقف، کــف و یا روی تجهیــزات موجــود در کــف اتــاق و بــرای کاربــرد در بخــش هــوای تغذیــه ، برگشــت و در ســرمایش و گرمایش بســیار مناســب هســتند.

s1s1
s2s2
s3s3

مشخصات فنی

فهرست