دریچه‌های اسلوت

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های اسلوت

بــه دلیــل وجــود پــره هــای قابــل تنظیــم در دریچــه هــای اســلوت الگــوی پرتــاب هــوای خروجــی از اینگونــه دریچــه هــا قابــل تنظیــم اســت. دریچــه هــای خطــی اســلوت جــزء دریچه هــای هــوای رفــت مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد ولــی در مــواردی بــه منظــور حفــظ هماهنگــی در طراحــی در خــط برگشــت نیــز بــکار میرونــد. جهــت اتصــال بهتــر دریچــه و همچنیــن توزیــع هــوای یکنواخــت از تمامــی ســطح دریچــه خطــی اســلوت مــی بایســت از پلنیــوم باکــس اســتاندارد مطابــق بــا ابعــاد دریچــه اســتفاده شــود. دریچــه هــای اســلوت عمومــا بیــن یــک تــا هشــت اســلوت ســفارش گــذاری و تولیــد مــی گردد و در صــورت نیــاز بــا تعــداد بالاتــر اســلوت نیــز قابــل تولیــد مــی باشــد.

قابلیت ها :

– پخــش هــوا بــا قابلیــت جهــت دهی انتخابی به صورت DIFFUSER
– حداکثر طول هر دریچه به صورت یکپارچه تا 3 متر
– قابلیــت ســاخت و نصــب دریچــه هــا بصــورت غیــر یکپارچــه در طــول نامحــدود
– امــکان اســتفاده از دمپــر جهــت کنتــرل میــزان هــوا دهــی
– مناســب بــرای توزیــع هــوای خروجــی از فــن کوئــل هــا
– مناســب جهــت مصــارف دکوراتیــو در ســقف و روی دیــوار
– با قابلیت ساخت 8 اسلوت

موارد مصرف :

– انــواع ســاختمانهای تجــاری، اداری و محــل هــای لوکــس
– ارتفاع سقف تا 5 متر
– قابــل نصــب در داخــل دیــوار و یــا پیشــانی ســقف کاذب و یــا ســقف

1-6-11-6-1
1-6-21-6-2
1-6-31-6-3
1-6-41-6-4
1-6-51-6-5

مشخصات فنی

فهرست