دریچه‌های اتاق عمل

توضیحات
مشخصات فنی

دریچه‌های اتاق عمل

دریچه برگشت اتاق عمل سوراخدار جهت سوکت بیهوشی :

دریچــه اتــاق عمــل ســوراخدار جهــت ســوکت بیهوشــی بمنظور اســتفاده در کانــال هوای برگشــت اتــاق عمــل بــر روی دیــوار و در ارتفــاع قابــل دسترســی و محــل هایــی کــه ممکن اســت عمــل بیهوشــی در آن محــل انجــام شــود نصــب مــی گــردد. ســوکت بیهوشــی تعبیــه شــده بــر روی ایــن دریچــه بمنظــور قرارگیــری لولــه گاز بیهوشــی پــس از انجــام عمــل بیهوشــی مــی باشــد تــا مقــدار باقیمانــده گاز بیهوشــی با هوای برگشــت از محیط اتــاق عمــل خــارج گــردد. در صــورت نیــاز بــه دریچــه هــای برگشــت دیــواری درون اتــاق هــای عمــل بــدون نیــاز به ســوکت بیهوشــی میبایســت از دریچه برگشــت پــره ایرفویلی آلومینیومــی اســتفاده گردد.

دریچه هوای رفت اتاق عمل :

از اینگونــه دریچه هــا بــه منظــور توزیــع هــوای تغذیــه در اتاق هــای عمــل اســتفاده می شــود. الگــوی پخــش ایــن دریچــه بصــورت ریزشــی از ســقف و بصــورت آرام می باشــد. ســاختار یکپارچــه ایــن دریچــه ســطح تجمــع آلاینــده هــا در قســمت پشــت و روی دریچــه را بــه حداقــل میــزان ممکــن رســانده و باعــث ســهولت در نظافــت و شســت و شــوی آن می شــود. ایــن دریچــه هــا اغلــب بــدون دمپــر پشــت دریچــه ای و در دو نــوع گــرد و چهارگــوش تولیــد می گردنــد.

 
1-5-11-5-1
1-5-21-5-2
1-5-31-5-3
1-5-41-5-4

مشخصات فنی

فهرست