درب بازدید

توضیحات
مشخصات فنی

درب بازدید

معمولا در ساختمان ها به طور عمومی نقاطی وجود دارد که به صورت اضطراری و يــا مــوردي بايســتي بازديــد شــوند؛ بــه هميــن جهــت در زيــر ايــن بخشــها دريچــه بازديــد تاسیســات تعبيــه ميگــردد تــا دسترســي بــه ايــن نقــاط، بــه ســادگي و راحتــي ميســر شــود.

قابلیت ها :

– امکان ساخت از جنس آلومینیوم و آهن
– امکان سازی برای دسترسی به تاسیسات و شیرآلات
– قابلیــت نصــب دو نــوع قفل مدل زیمنســی و کابینتی
– امکان وجود درب لولایی برای بازرسی
– امــکان ســاخت در دو نــوع تــک جــداره و دو جــداره

موارد مصرف :

– در کلیــه مکانهایــی کــه بایــد دریچــه ای جهــت بازدیــد و دسترســی بــه تاسیســات و شــیر آلات موجــود باشــد.
– محــل نصــب روی دیــوار، دیــواره رایزرهــا، ســقف و یــا ســقف کاذب

 

سیستم شوت زباله :

سیســتم های شــوتینگ زبالــه را می تــوان در بیــرون یــا در داخــل ســاختمان طراحــی و نصــب کــرد. کانــال اصلــی شــوتینگ کــه ارتفــاع آن بــا ارتفــاع ســاختمان برابــری می کنــد در هــر یــک از واحدهــای ســاختمان بــه یــک دریچــه می رســد. زبالــه از طریــق ایــن دریچه هــا وارد کانــال اصلــی و در نهایــت هــم بــه مخــزن گــردآوری زبالــه یــا همــان کامپکتــور می رســد کــه وظیفــه فشرده ســازی زبالــه و کاهــش حجــم را بــر عهــده دارد.

1-12-11-12-1
1-12-21-12-2
1-12-31-12-3
1-12-41-12-4
1-12-51-12-5
فهرست