تبدیل های طوقه ای و پلنیوم باکس

توضیحات
مشخصات فنی

تبدیل های طوقه ای و پلنیوم باکس

پلنیوم باکس ها

از آنجاییکــه دریچــه هــای خطــی اســلوت بصــورت دکوراتیــو و در طــول هــای بــالا کار می شــوند و امــکان هوادهــی یکنواخــت در طــول بــالای دریچــه وجــود ندارد. اســتفاده از پلنیــوم باکــس بــه منظــور ایجــاد اختــلاط کافــی هــوا و توزیــع یکســان هــوا در طــول، امــری لازم و ضــروری اســت. پلنیــوم باکــس هــا معمولا در طــول بــالا بــا ورودی هــای گــرد بــه فواصــل حداکثــر 72 متــر پشــت دریچــه هــای خطــی نصــب مــی شــوند.

باکس های تبدیل

ایــن تبدیــل هــا بــرای تســهیل و تســریع اتصــال کانالهــای گــرد فلکســی بــل بــه انــواع تجهیــزات کانالــی از قبیــل پلنیــوم، دریچــه هــای هــوا و دمپــر هــا ســاخته مــی شــوند. ابعــاد اســتاندارد ایــن طوقــه هــا و نیــز ســاختمان آنهــا بــه نحــوی اســت کــه بــا ابعــاد کانالهــای فلکســی بــل مطابقــت داشــته و امــکان نصــب بــدون مشــکل را فراهــم مــی آورد.

1-13-11-13-1
1-13-21-13-2
1-13-31-13-3
1-13-41-13-4
1-13-51-13-5

مشخصات فنی

فهرست