بالانس دمپر‌ها

توضیحات
مشخصات فنی

بالانس دمپر‌ها

بالانــس دمپــر بــا مکانیــزم وزنــه ای یــا ثقلــی ای کــه پــره هــای آن داراســت باعــث مــی شــود کــه مســیر هــوا در جهــت مــورد نظــر یــک طرفــه شــود و از برگشــت هــوا جلوگیــری کنــد. ایــن نــوع دمپــر در فضاهایــی مثــل اتــاق هــا دیــزل ژنراتــور، دهانــه خروجــی اگزاســت فــن هــا اســتفاده مــی شــوند. در صورتــی کــه از متریــال هــای ســنگین تــر مثــل آهــن گالوانیــزه بــا ضخامــت بالاتــر بــه جــای آلومینیــوم اســتفاده شــود، وزن پــره هــا بــه تبــع آن بیشــتر مــی شــود و فشــار مــورد نیــاز پشــت دمپــر بــرای بــاز کــردن پــره هــا نیــز بیشــتر خواهــد بــود. در نتیجــه بــا ســنگین کــردن پــره هــا مــی تــوان تعییــن کــرد کــه پــره هــا در چــه فشــاری بــاز شــوند. بوســیله ایــن مکانیــزم مــی تــوان در فضــای پشــت دمپــر فشــار مثبــت ایجــاد کــرد. امــکان نصــب تــوری پشــت بالانــس دمپرهــا وجــود دارد.

قابلیت ها :

– دارای پــره آلومینیومــی بســیار ســبک بــرای عملکــرد وزنــی تحــت کمتریــن اختــلاف فشــار هــوا در دو طــرف
– دارای قــاب گالوانیــزه بــا ضخامــت بــالا جهــت اســتحکام هــر چــه بیشــتر
– عملکــرد روان و خــودکار بــدون نیــاز بــه هیــچ گونــه عملگــر و یــا موتــور خارجــی

 

موارد مصرف :

– در تمامــی مناطقــی کــه نیاز به جلوگیری از بازگشــت جریــان هــوا بــه داخــل کانــال و یک طرفــه کــردن عبــور جریــان و یــا نیــاز بــه عبــور جریــان تحــت یــک فشــار معین می باشــد.
– قابــل نصــب روی دیــوار ، داخــل کانــال و یــا روی نمــای ســاختمان

 

3-5-13-5-1
3-5-23-5-2
3-5-33-5-3
3-5-43-5-4

مشخصات فنی

فهرست