اسپلیت دمپرهای پره ایرفویلی و هوابر

توضیحات
مشخصات فنی

اسپلیت دمپرهای پره ایرفویلی و هوابر

اسپلیت دمپر پره ایرفویلی :

در مقاطعــی از کانــال کــه مســیر بــه صــورت هــم انــدازه بــه دو مقطــع جداگانــه تقســیم می شــود، بــرای کنتــرل یــا قطــع جریــان در هــر مقطــع مــی بایســت از اســپیلت دمپــر پــره ایرفویلــی اســتفاده کــرد. اســپیلت دمپرهــای ایرفویلــی بــه صــورت دوســر فلنــج و بیــن کانالــی دقیقــا روی قســمتی از مقطــع کانــال کــه بــه دو مســیر تقیســم شــده اســت نصــب می گــردد. بــه صــورت پیــش فــرض اســپیلت دمپرهــای پــره ایرفولــی بــه صــورت دســتی تنظیــم مــی شــوند امــا امــکان نصــب موتــور دمپــر روی شــفت دمپــر و کنتــرل موتــوری و از راه دور ایــن نــوع دمپرهــا نیــز وجــود دارد. در مواقــع نیــاز حتــی مــی تــوان یکــی از مســیر های انشــعاب را بــه صــورت کامــل مســدود کــرد.

دمپر هوابر :

بــرای انشــعاب گرفتــن از کانالهــای انتقــال هــوا راه هــای مختلفــی نظیــر take off گرفتــن وجــود دارد، امــا در مکانهایــی کــه محدودیــت فضــا وجــود دارد بــرای اتصــال دریچــه هــا بــه کانالهــای انتقــال هــوا اســتفاده از اســپلیت دمپــر راهــی آســان و منطقــی مــی باشــد کــه امــکان کنتــرل دبــی هــوای خروجــی را بــه راحتــی میســر می ســازد.

3-6-13-6-1
3-6-23-6-2
3-6-33-6-3
3-6-43-6-4
3-6-53-6-5
فهرست