شرکت پخش نیروی سپهر مهار

سازنده انواع دریچه های تنظیم هوا و دمپرهای بین کانال صنعتی

محصولات پخش نیرو

معرفی پخش نیرو

شــرکت پخــش نیــروی سـپهرمهار در سـال 1372 توســط تیمـی از متخصصیـن ومهندسـان بـا هـدف طراحـی وسـاخت تابلوهـای بـرق مطابـق بـا اسـتاندارهای بیـن المللـی ودسـتور العمـل هـای موجـوددر صنعـت بـرق ایـران احـداث گردید.ودرایـن راسـتا موفـق بـه دریافـت تاییدیـه ازتوانیـر وشـرکت هـای توزیـع بـرق منطقـه ای شـده اسـت. همچنیـن شـرکت پخـش نیـرو از سـال 1380 در راسـتای گسـترش تولیـدات خـود اقـدام بـه راه انـدازی مجموعـه طراحـی و تولیـد انـواع سیسـتم هـای انتقـال هـوا و تهویـه مطبـوع و دمپـر هـای صنعتـی نمـود ، کـه بـا عنایـت بـه تجـارب قبلـی در تولیـد صنعتـی و دارا بـودن امکانــات بــه روز و متخصصیــن بــا تجربــه هــم اکنــون جــزء ســازندگان برتــر در ایــن رشــته قـرار گرفتـه اسـت.

با ما نفسی تازه کنید

شرکت پخش نیرو با ارائه با کیفیت ترین محصولات و بهترین خدمات در زمینه ساخت انواع دریچه های تنظیم هوا و دمپر های بین کانال صنعتی ، آماده پاسخگویی به بازدید کنندگان محترم می باشد.

اخبار و مقالات

فهرست